Ep Two Zero: Hooray! Huzzah! Holy cow!


Ep Two Zero: Hooray! Huzzah! Holy cow!


Two jamokes celebrate the dawn of a new era.